Chương tình tổng hợp các tiện ích Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông
– Xem danh sách, chi tiết thông báo hệ thống
– Nhận thông báo từ hệ thống