Chương trình tổng hợp các tiện ích Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông – Xem danh sách, chi tiết thông báo hệ thống – Nhận thông báo từ hệ thống – Đăng ký khám online.