Ban giám đốc

Ban giám đốc bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông qua các giai đoạn.

Chỉ huy trưởng đơn vị qua các giai đoạn:

Bệnh viện K50:

+ Đại úy Bác sỹ Nguyễn Như Lâm (1967 – 1968).

+ Thiếu tá Bác sỹ Nguyễn Lan (1969 – Đầu năm 1976).

+ Thiếu tá Bác sỹ Nguyễn Văn Lía (1976 – 1977).

+ Thiếu tá Bác sỹ Võ Hoàng Lê (1977 -9/1978).

Bệnh viện 7C:

+ Trung tá Bác sỹ Nguyễn Ảnh Tường (10/1978 – 1982).

+ Trung tá Bác sỹ Đoàn Ái Việt (1987 – 1988).

+ Trung tá Bác sỹ Lương Hoàng Mai (1989 – 1993).

+ Thượng tá Bác sỹ Nguyễn Mạnh Khang (1994 – 6/1997).

Cơ sở II/ Bệnh viện 7A:

+ Trung tá Bác sỹ Lê Khản (Phụ trách: 11/1997 – 4/1998).

+ Trung tá Bác sỹ Nguyễn Xệ (Phụ trách: 5/1998 – 9/1999).

Trung tâm khám chữa bệnh Nhân dân:

+ Trung tá Bác sỹ Nguyễn Xệ (Phụ trách: 10/1999 – 4/2002).

Bệnh viện Quân Dân Miền Đông:

+ Thượng tá Bác sỹ Nguyễn Xệ (4/2002 – 02/2004).

+ Đại tá Bác sỹ Lê Thanh Cao (3/2004 –3/2005)

+ Đại tá Bác sỹ Lương Văn Một (4/2005 – 02/2014).

Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông:

+ Đại tá Bác sỹ Lương Văn Một (3/2014 – 3/2017).

+ Đại tá Bác sỹ Trương Hoàng Việt (4/2017 – …).

BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN QUÂN DÂN Y MIỀN ĐÔNG QUA CÁC THỜI KỲ:

Đại tá Nguyễn Xệ
Phụ trách Giám đốc (Giai đoạn 4/2002–02/2004)
Đại tá Lê Thanh Cao
Giám đốc (Giai đoạn 3/2004 – 3/2005)
Đại tá Lương Văn Một
Giám đốc (Giai đoạn 4/2005 – 3/2017)
Đại tá Trương Hoàng Việt
Giám đốc (Giai đoạn 4/2017 – nay)
Thượng tá Võ Văn Sô
Phó Giám đốc Chính trị (Giai đoạn 4/2002 – 01/2005)
Đại tá Đào Trung Cang
Phó Giám đốc Chính trị (Giai đoạn 02/2005 – 01/2015)
Đại tá Lê Hoàng Cương
Phó Giám đốc Chính trị (Giai đoạn 8/2011 – 12/2016)
Thượng tá Trịnh Ngọc Chí
Phó Giám đốc Chính trị (Giai đoạn 12/2016 – 2020)
Đại tá Nguyễn Ngọc Tấn
Phó Giám đốc (Giai đoạn 6/2002 – 4/2006)
Đại tá Đặng Thị Nhắc
Phó Giám đốc (Giai đoạn 6/2002 – 01/2012)
Thượng tá Nguyễn Văn Nơi
Phó Giám đốc (Giai đoạn 11/2002 – 01/2014)
Thượng tá Lê Quang Trí
Phó Giám đốc (Giai đoạn 8/2011 – 01/2014)
Thượng tá Nguyễn Tuấn
Phó Giám đốc (Giai đoạn 02/2016 – 20/7/2022)
Thiếu tá Phan Hữu Hùng
Phó Giám đốc (Giai đoạn 20/7/2022 – nay)